EESTI HALDUS

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Eesti Haldus OÜ (edaspidi Eesti Haldus) klientide privaatsust. Privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel Eesti Haldus klientide kohta kogub ja millised on klientide õigused, kui Eesti Haldus isikuandmeid töötleb.

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.
Vastutav töötleja: Eesti Haldus
Ettevõtte registrikood: 11714955
Aadress: Mustamäe tee 6b, 10621, Tallinn
Kontaktid: +372 6646 440, info@eestihaldus.ee

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mille isik on andnud vabatahtlikult ja kinnitanud nõusolekuga.

  • Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal;
    • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
    • müügimeeskond e-posti ja telefoniteel

Eesti Haldus kogub ja töötleb andmeid kliendiga sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks, kliendile parimate pakkumiste edastamiseks ja muu Eesti Halduse tegevusega seotud info jagamiseks.

Eesti Haldus ei levita, edasta ega kasuta muul mitteettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe (näiteks kullerid, koostööpartnerid) või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti seadusandlusest.

Juhul, kui saate meie käest infokirja ilma, et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda info@eestihaldus.ee.

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest aadressil info@eestihaldus.ee

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid ehk andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Isikuandmete kaitse

Eesti Haldus rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustate, et teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et teie andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume sellest koheselt teada anda info@eestihaldus.ee.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ja anname parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja teile kättesaadavana meie kodulehel.

Teil on alati õigus pöörduda andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.