Eesti Haldus kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

Eesti Haldus on võtnud endale kohustuseks järgida ettevõttele kohaldatavaid õigusakte, kvaliteedi-, keskkonna-, ja töökeskkonna standardite, ning teisi asjakohaseid nõudeid. 

Eesti Haldusele on tähtsad kõik kliendid. Meie tugevuseks on kvaliteet, kiirus, põhjalikkus, tähtaegadest kinnipidamine, ladus koostöö ning professionaalsed töötajad.

Meie keskkonna töö peab olema ennetava iseloomuga ning aitama kaasa ettevõtte jätkusuutlikule arengule.

Ettevõtte kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja -ohutuse juhtpõhimõtted / poliitika

tehakse igale töötajale arusaadavalt selgeks ja kontrollitakse pidevalt selle täitmist.

Eesti Haldus  juhtkond garanteerib püstitatud eesmärkide ja ülesannete saavutamisega

juhtimissüsteemi pideva parendamise. OÜ Eesti Haldus kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted:

  • Tootmis-ja korrashoiutegevuse keskkonnahoidlik korraldus st. Toorainete säästlikut kasutamist ja võimalusel taaskasutamist.
  • Parima võimaliku töökorralduse pideva parendamise ning töötajate kindlustamisega nende tööks vajalike teadmiste, oskuste ja vahenditega tagame oma  teenuste kõrge, kõiki kliente ja huvipooli rahuldava kvaliteedi.
  • Ettevõtte töötajatele turvaline ja ohutu töökeskkonna võimaldamine ning ohutuse tagamiseks sobivate-,kaasaegsete ja keskkonnasõbralike töövahendite hankimine.
  • Väldime saastamist ning hoiame ja ühtäkki säilitame oma tegevusega loodusressursse-,elektrienergia ja kütuse säästliku kasutamise kaudu.
  • Tegutseme ettevõtlikult ja sihikindlalt, kindlustades ettevõtte konkurentsivõimet ja turunišši.
  • Suhtume hoolivalt ja lugupidavalt oma koostööpartneritesse, abistame neid kvaliteedialase teadlikkuse tõstmisel
  • Kohustume täitma kõiki meile kohalduvaid nõudeid ja parendama pidevalt meie kvaliteedijuhtimissüsteemi.
  • Lubatu teostamisel oleme asjatundlikud ja vastutame tehtud tööde kvaliteedi eest.